Comanda Taxi

Legislatie

NORME pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata prin Legea nr.265/2007

CAP.1 Dispozitii generale
Art.1.- Serviciile de transport in regim de taxi si serviciile de transport in regim de inchiriere fac parte din sfera serviciului de transport public local, care este unul din serviciile comunitare de utilitate publica.
Art.2.- Transportul de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere este un serviciu complementar celorlalte servicii de transport local, prin care se satisface nevoia de mobilitate atat a populatiei din localitate, cat si a celei aflate in tranzit.
Art.3.- Serviciile de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere pot fi executate numai de catre transportatorii autorizati, in baza contractelor de atribuire in gestiunea delegata a acestor servicii.
Art.4.- Transportatorii autorizati sunt persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate si persoane juridice autorizate, inregistrate la Registrul comertului ca transportatori, respectiv alti operatori economici autorizati sa execute activitati de transport rutier, care in baza autorizatiei de transport emise de catre autoritatea de autorizare pot participa la operatiunea de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere.
Art.5.- Prin hotarari ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot infiinta servicii de utilitate publica privind :
a) transportul de persoane in regim de taxi ;
b) transportul de bunuri sau marfuri in regim de taxi ;
c) transportul de persoane in regim de inchiriere ;
d) inchirierea de autoturisme.
Art.6.- infiintarea serviciilor prevazute la art.5 se realizeaza pentru satisfacerea nevoilor de deplasare existente pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor, In corelare cu fluxurile de utilizatori si cu alte tipuri de transport existente.
Art.7.- Autoritatile administratiei publice locale au competente, In conditiile prezentei legi, privind Infiintarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul executarii serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere, si a serviciilor de Inchiriere autoturisme, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor care se impun.
Art.8.- Principalele reglementari care se aproba prin hotarari ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti vizeaza :
a) aprobarea Infiintarii serviciilor prevazute la art.5 din prezentele nome ;
b) aprobarea executarii serviciilor de transport In regim de taxi si/sau In regim de Inchiriere, dupa caz ;
c) regulamentele de organizare si executare a serviciilor de transport respective ;
d) modalitatile de atribuire In gestiune delegata sau directa, dupa caz, a serviciilor de transport respective ;
e) contractele de atribuire a gestiunii si caietele de sarcini respective ;
f) numarul maxim de autorizatii taxi si, dupa caz, de copii conforme care se vor atribui ;
g) declansarea procedurii de atribuire In gestiune a serviciilor de transport In regim de taxi si/sau In regim de Inchiriere ;
h) strategiile de organizare si dezvoltare a serviciilor de transport respective ;
i) criteriile de departajare si punctajul aferent, privind atribuirea autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme, dupa caz ;
j) nivelul tarifului de distanta maximal, In cazul transportului de persoane In regim de taxi ;
k) numarul minim de taxiuri necesare si programele de lucru a acestora pe perioada fiecarei zile a unei saptamani, pentru a asigura continuitatea serviciului de transport respectiv ;
l) stabilirea locurilor de asteptare clienti pentru taxiuri sau a locurilor de asteptare taxiuri pentru clienti, precum si a normei privind gradul de asigurare a numarului locurilor de asteptare clienti pentru taxiuri In raport cu numarul de autorizatii taxi atribuite ;
m) aprobarea modelelor si dimensiunilor ecusoanelor si a inscrisurilor de pe taxiuri ;
n) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispecerilor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor ;
o) activitatea de control asupra modului cum se executa serviciile de transport respective si sanctiunile care se impun ;
p) interdictii si restrictii privind activitatea de transport In regim de taxi si In regim de Inchiriere ;
q) taxe si impozite privind desfasurarea serviciilor de transport respective.
Art.9. – Regulamentele de organizare si executare a serviciilor de transport In regim de taxi si In regim de Inchiriere se Intocmesc pe baza Regulamentului cadru si cu consultarea asociatiilor respective.

CAP.2 Autorizatia de transport
Art.10. – Serviciile de utilitate publica privind transportul, prevazute la art. 5 lit. a), b) si c) se atribuie In gestiune delegata, pentru a fi executate, unor operatori economici, care pot fi persoane fizice, asociatii familiale si persoane juridice autorizate In conditiile legii, numiti transportatori autorizati.
Art.11. – (1) Operatorii economici ; persoane fizice sau asociatii familiale, Inregistrati ca transportatori la Registrul comertului, pot obtine autorizatie de transport persoane In regim de taxi sau autorizatie de transport bunuri si marfuri In regim de taxi, dupa caz, eliberata de autoritatea de autorizare a localitatii, pe baza urmatoarelor documente :
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective ;
b) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de Registrul comertului ;
c) copie dupa certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate, In cazul asociatiei familiale, sau copie dupa atestatul profesional al taximetristului, In cazul persoanei fizice ;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, In cazul asociatiei familiale ;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate In cazul asociatiei familiale sau al taximetristului, In cazul persoanei fizice ;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic In activitate ;
g) declaratie pe propria raspundere a transportatorului daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si motivul acestora ;
h) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spatiu detinut In proprietate sau prin contract de Inchiriere pe toata durata contractului de atribuire In gestiune a serviciului de transport respectiv ;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, In proprietate sau In temeiul contractelor de leasing, pe tipuri ;
j) alte documente stabilite de legile In vigoare.
(2) Operatorul economic, persoana juridica, Inregistrat ca transportator la Registrul comertului, poate obtine autorizatie de transport persoane In regim de taxi, autorizatie de transport bunuri si marfuri In regim de taxi sau autorizatie de transport persoane In regim de Inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare a localitatii, pe baza urmatoarelor documente :
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective ;
b) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator, aliberate de Registrul comertului ;
c) copie dupa certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate ;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate ;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate ;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic In activitate ;
g) declaratie pe propria raspundere a transportatorului daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi sau servicii de transport In regim de Inchiriere, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si motivul acestora ;
h) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spatiu detinut In proprietate sau prin contract de Inchiriere pe toata durata contractului de atribuire In gestiune a serviciului de transport respectiv ;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, In proprietate sau In temeiul contractelor de leasing, pe tipuri,;
(3) Operatorul de transport, persoana juridica, detinator al unei licente de transport emisa de ARR, care executa transport de marfuri cu mijloace de transport, a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, detinator al unei autorizatii de transport marfuri In regim contractual, care executa transport de marfuri In regim contractual cu mijloace de transport a caror masa maxima autorizata nu este mai mare de 3, 5 tone, poate obtine autorizatie de transport marfuri si bunuri In regim de taxi, pe baza urmatoarelor documente :
a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, dupa caz, pentru eliberarea autorizatiei de transport ;
b) copie dupa licenta de transport sau dupa autorizatia de transport valabile ;
c) copie dupa certificatul de Inregistrare ca transportator si certificatul constatator, aliberate de Registrul comertului ;
d) declaratie pe propria raspundere a operatorului de transport, daca acesta a mai executat servicii de transport In regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si motivul acestora
In cazul pierderii valabilitatii licentei de transport sau a autorizatiei de transport In regim contractual, autorizatia de transport In regim de taxi respectiva este nula de drept.
Art.12. – (1) Operatorul economic, persoana juridica, poate executa serviciul de Inchirieri de autoturisme In baza urmatoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare, pentru obtinerea copiilor conforme necesare :
a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele detinute In proprietate sau In temeiul unor contracte de leasing cu care executa serviciul de Inchiriere ;
b) copie dupa certificatul de Inmatriculare si certificatul constatator eliberate de Registrul comertului pentru operatorul economic care executa activitati de Inchiriere autoturisme ;
c) declaratie pe propria raspundere a operatorului ca asigura spatiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de Inchiriere, spatiu detinut In proprietate sau prin contract de Inchiriere pe toata durata desfasurarii activitatii.
(2) Transportatorul autorizat care pe baza autorizatiei de transport executa transport de persoane In regim de Inchiriere, poate executa si serviciul de Inchiriere de autoturisme, In baza aceleiasi autorizatii.

CAP.3 Procedura de atribuire In gestiune delegata a serviciului de transport In regim de taxi si In regim de Inchiriere
3.1. Procedurile de atribuire si de eliberare a autorizatiilor taxi si ale copiilor conforme
Art.13. – (1) Autovehiculele detinute de catre transportatorii autorizati pentru executarea serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere, sau cele detinute de catre operatorii economici autorizati pentru executarea serviciului de Inchiriere, nu pot fi utilizate decat daca pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o copie conforma, de catre autoritatea de autorizare.
(2) Copia conforma, ca document, este o copie a autorizatiei de transport In cazul efectuarii serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere sau o copie a certificatului de Inregistrare la Registrul comertului In cazul efectuarii exclusive a serviciului de Inchiriere autovehicule.
(3) Un transportator autorizat care executa servicii de transport persoane In regim de Inchiriere poate executa cu autovehiculele respective si servicii de Inchiriere autovehicule pe baza acelorasi copii conforme ale autorizatiei de transport.
(4) In cazul transportului In regim de taxi, copia conforma se numeste autorizatie taxi. Art.14.- (1) Procedura de atribuire In gestiune delegata se aplica numai pentru executarea serviciilor de transport In regim de taxi si a serviciilor de transport persoane In regim de Inchiriere si aceasta procedura consta In :
a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, dupa caz ;
b) procedura de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme ;
c) procedura de Incheiere a contractelor de atribuire In gestiune a serviciilor respective.
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire In gestiune delegata a executarii serviciului de transport In regim de taxi sau de transport In regim de Inchiriere Il au numai transportatorii autorizati, pe baza autorizatiei de transport detinuta.
(3) Dovada atribuirii In gestiune a executarii unuia din serviciile de transport respective este, autorizatia taxi sau copia conforma a autorizatiei de transport, dupa caz, care a fost atribuita pentru fiecare autovehicul detinut, precum si contractul de atribuire a gestiunii.
Art.15. – (1) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport se atribuie numai In cadrul procedurii de atribuire In gestiune a serviciilor de transport In regim de taxi sau de transport persoane In regim de Inchiriere.
(2) Autorizatiile taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi se atribuie In numar limitat stabilit prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, In conformitate cu prevederile legii.
(3) Prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti daca se impune, se poate stabili limitarea numarului de autorizatii taxi pentru transportul de marfuri si bunuri In regim de taxi sau pentru transportul de persoane In regim de Inchiriere cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative. In cazul limitarii numarului de autorizatii taxi sau de copii conforme pentru efectuarea serviciilor de transport respective, procedura de atribuire a acestora, de catre autoritatea de autorizare, se va realiza In aceeasi procedura ca si In cazul atribuirii autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi.
Art.16.- (1) Autorizatia taxi si orice alta copie conforma se atribuie pentru o perioada de 5 ani, respectandu-se conditiile de vechime ale autovehiculului conform legii. (2) Autorizatia taxi, atribuita pentru executarea serviciului de transport persoane In regim de taxi se prelungeste la cerere o singura data, pentru o perioada de 5 ani, numai daca sunt Indeplinite conditiile privind procedura de atribuire a acesteia si daca autoturismul respectiv nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei.
Art.17. – (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi se realizeaza In urmatoarele etape :
a) stabilirea prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a numarului de autorizatii taxi care vor fi atribuite, acestea continand si numarul de ordine stabilite In Registrul autorizatiilor taxi si copiilor conforme ;
b) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizatiilor taxi ;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru Indeplinirea criteriilor de departajare, tuturor autovehiculelor prezentata In declaratia pe proprie raspundere depusa odata cu cererea de participare la procedura de atribuire ;
d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la litera c) ;
e) Intocmirea listei cu autovehiculele precizate la litera c), In ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute conform prevederilor de la litera d) ;
f) atribuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista de la litera e) care au obtinut punctajele totale cele mai mari, In ordinea descrescatoare a acestora ;
g) daca ultimul punctaj castigator este obtinut de o grupa de mai multe autovehicule decat numarul de autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea mai mare, In ordinea descrescatoare, din grupa respectiva.
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizatii taxi numai daca depune la autoritatea de autorizare urmatoarele documente:
a) cerere de participare la procedura de atribuire ;
b) declaratie pe propria raspundere ca :
– detine autorizatie de transport valabila ;
– detine sau va detine, In termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le Indeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor.
c) scrisoare de garantie In cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat fiecare autovehiculul, pentru fiecare dintre acestea In cazul In care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare,la data depunerii declaratiei de la litera b).
Art.18.- (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi se anunta public la sediul primariei si In mijloacele media locale si judetene cu cel putin 60 de zile Inainte de data la care se stabileste ca nu se mai pot depune cereri de Inscriere In procedura.
(2) Anuntul public va cuprinde date privind :
a) numarul autorizatiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite ;
b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de Inscriere pentru participare la procedura ;
c) categoriile de solicitanti care au prioritate ,
d) documentele care trebuiesc depuse ;
e) data anuntarii rezultatului atribuirii ;
f) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi ;
g) criteriile de departajare si punctajele care se acorda.
Art.19.- (1) In cazul cand In atribuirea In gestiune a serviciului de transport marfuri si bunuri In regim de taxi sau de transport persoane In regim de Inchiriere, numarul de autorizatii taxi sau a copiilor conforme nu este limitat, procedura de atribuire a acestora se realizeaza dupa anuntul prevazut la art.18 alin.(1) ca urmare a depunerii soloicitarilor din partea transportatorilor autorizati pentru atribuirea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme , dupa caz, pentru autovehiculele declarate, detinute In conditiile legii.
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme respective numai daca depune la autoritatea de autorizare urmatoarele documente :
a) cerere de participare la procedura de atribuire ;
b) declaratia pe propria raspundere ca :
– detine autorizatie de transport valabila ;
– detine autovehicule In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor pe care acestea le Indeplinesc.
– Indeplineste conditiile prevazute la art.30 din prezentele norme pentru fiecare autovehicul detinut.
Art.20.- (1) In cazul executarii In exclusivitate a serviciului de Inchiriere autovehicule, procedura de atribuire a unei copii conforme se realizeaza pentru fiecare solicitant, fara anuntul preabil si cuprinde urmatoarele etape :
a) depunerea solicitarii operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele declarate, detinute ;
b) declaratie pe proprie raspundere ca:
– operatorul este Inregistrat la Registrul comertului pentru realizarea serviciului de Inchiriere de autoturisme ;
– sunt Indeplinite de catre autovehicule criteriile stabilite pentru atribuire, prevazute la art.30 din prezentele norme ;
– detine autovehiculele In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing.
Art.21.- (1) Procedura de eliberare a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme atribuite se realizeaza dupa depunerea unor documente si Indeplinirea unor conditii.
(2) Documentele care se depun sunt urmatoarele :
a) copie a autorizatiei de transport sau a certificatului de Inregistrare la Registrul comertului In cazul serviciului de Inchiriere ;
b) copie a certificatului de Inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului detinut In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing ;
c) copie dupa certificatul de agreare valabil, In cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul In regim de taxi ;
d) declaratie pe propria raspundere privind dispecerul taxi prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea In cazul transportului de persoane In regim de taxi.
In localitatile In care dispecerizarea nu este obligatorie, se va mentiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.
(3) Conditiile care trebuiesc Indeplinite cumulativ, sunt urmatoarele :
a) autovehiculul care este detinut In proprietate este Inmatriculat In judetul de care apartine autoritatea de autorizare ;
b) solicitantul autorizatiei taxi sau al copiei conforme a asigurat, prin declaratia pe proprie raspundere, ca detine In proprietate sau cu contract de Inchiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe Intreaga durata de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme ;
c) prin eliberarea respectiva nu se depaseste numarul maxim de autorizatii taxi sau de copii conforme ale autorizatiei de transport, stabilit a se atribui, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) Odata cu eliberarea unei autorizatii taxi sau a unei copii conforme se elibereaza si ecusonul respectiv, dupa caz.
(5) Autorizatia taxi se elibereaza sub rezerva prezentarii In maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a apartului de taxat. Daca In termen de 15 zile de la eliberarea autoruzatiei taxi nu se prezinta dovada fiscalizarii apartaului de taxat autorizatia taxi respectiva se retrage urmand a fi supusa unei noi proceduri de atribuire. Dupa prezentarea dovezii fiscalizarii aparatului de taxat se elibereaza ecusoanele respective.
Art.22.- (1) In cazul stabilirii numarului sau disponibilizarii unor autorizatii taxi In transportul de persoane In regim de taxi sau In cazul In care numarul acestora se majoreaza prin hotarari ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se declanseaza procedura de atribuire a acestora, procedura la care au prioritate transportatorii autorizati Inscrisi In listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordata transportatorilor autorizati Inscrisi In listele de asteptare li se asigura numai acestora dreptul de a participa In prima procedura de atribuire a autorizatiilor taxi respective.
(3) Autorizatiile taxi ramase neatribuite dupa prima procedura de atribuire prevazuta la alin.(2), vor fi atribuite Intr-o noua procedura de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.
(4) Listele de asteptare existente pana la 31 decembrie 2007 raman valabile pana la data respectiva In forma In care au fost realizate, indiferent de calitatea celor Inscrisi.
(5) Incepand cu 1 ianuarie 2008, In listele de asteptare nu mai raman Inscrisi decat transportatorii autorizati, asa cum sunt definiti In Legea nr.38/2003 modificata si completata.
(6) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, toti cei Inscrisi au drepturi egale In ce priveste prioritatea. Prioritatea se acorda numai In raport cu transportatorii autorizati neInscrisi In listele de asteptare.
Art.23. – Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma contine urmatoarele date :
a) numarul de ordine ;
b) denumirea localitatii de autorizare ;
c) denumirea transportatorului autorizat sau a operatorului economic, asa cum este Inregistrat la Registrul comertului ;
d) termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei de transport (aceasta prevedere nu se aplica In cazul copiei conforme a certificatului de Inregistrare la Registrul comertului ) ;
e) termenul la care expira valabilitatea autorizatiei taxi sau a copiei conforme atribuite ;
f) numarul de circulatie a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizatia taxi sau copia conforma ;
g) denumirea serviciului pe care Il presteaza autovehiculul si pentru care a fost atribuita.
Art.24 .- (1) Ecusonul aplicat pe autovehiculele care executa servicii de transport In regim de taxi contine urmatoarele date :
a) numarul de ordine al autorizatiei taxi ;
b) denumirea localitatii de autorizare ;
c) termenul la care expira valabilitatea autorizatiei taxi atribuite ;
d) numarul de circulatie a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizatia taxi ;
e) denumirea serviciului executat – TAXI – .
(2) Ecusonul aplicat pe parbrizele autovehiculului care executa servicii de transport persoane In regim de Inchiriere si/sau servicii de Inchiriere autoturisme contine urmatoarele date :
a) numarul de ordine ;
b) denumirea serviciului executat – RENT CAR – ;
c) denumirea localitatii de autorizare ;
d) termenul la care expira valabilitatea copiei conforme atribuite ; e) numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a atribuit copia conforma.
Art.25. – Atribuirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme se anuleaza si nu se mai elibereaza In urmatoarele cazuri :
a) precizarile referitoare la autovehiculul prezentat In declaratia pe propria raspundere nu corespund cu realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui obtinut la aplicarea punctajelor pentru criteriile de departajare precizate In declaratie ;
b) In termen de maxim 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
Art.26.- (1) Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, In termen de maxim 10 zile autoritatea de autorizare va analiza cererile si documentele depuse, va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat caruia i se va atribui autorizatia respectiva.
(2) Lista cu autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane ,continand datele de identificare ale transportatorului autorizat, punctajele obtinute din Indeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autoturism, precum si daca acestea exista sau urmeaza a fi achizitionate pe tipuri ,va fi facuta publica la maxim 3 zile dupa finalizarea atribuirii prevazuta la alin.(1).
(3) In termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin.(2) se pot depune contestatii la primarul localitatii privind deficientele semnalate In procedura de atribuire a autorizatiilor.
(4) Dispozitiile primarului privind rezolvarea contestatiilor se vor elabora si trimite contestatorilor In termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.
(5) Dispozitia primarului poate fi atacata In contenciosul administrativ In termenele legale prevazute.
Art.27. – Transportatorii autorizati care nu au Indeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizatii taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi se considera Inscrisi de drept, la cererea lor, In procedurile de atribuire a urmatoarelor autorizatii taxi disponibile, din cele stabilite conform hotararii consiliului respectiv.
Art.28. – In cazul atribuirii unei autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane In regim de taxi, criteriile de departajare sunt cele prevazute In Legea nr.38/2003 modificata si completata, la art.14 alin. (6), iar punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare se stabilesc In conformitate cu prevederile art.14 alin.(8) din aceeasi lege stabilite prin hotarare a Consiliului local cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative.
Art.29. – Pentru cazurile cand numarul autorizatiilor taxi pentru executarea serviciului de transport marfa si bunuri In regim de taxi este limitat, procedura de atribuire se aplica corespunzator ca In cazul autorizatiilor taxi pentru serviciul de transport persoane, utilizandu-se criteriile de departajare de la art.14 alin.(6) lit.a), b), d), f) si g) din Legea nr. 38/2003, modificata si completata, pentru care punctajele acordate se stabilesc In mod similar.
Art.30. – In cazul In care pentru executarea serviciului de transport marfuri si bunuri In regim de taxi, a serviciului de transport persoane In regim de Inchiriere sau a serviciului de Inchiriere autoturisme numarul de autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, nu este limitat, acestea se atribuie In conditiile In care autovehiculele Indeplinesc criteriile stabilite prin hotarari ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Criteriile minimale care trebuiesc Indeplinite sunt urmatoarele :
a) vechimea maxima a autovehiculului de 10 ani de la data fabricatiei ;
b) gradul de poluare maxim admis, conform normelor Euro ;
3.2. Stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi Art.31.- (1) Numarul maxim de autorizatii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane In regim de taxi la nivelul localitatii respective se stabileste prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru o perioada de 5 ani.
(2) Numarul maxim de autorizatii taxi se stabileste pe baza Indeplinirii unor criterii minimale sau pe baza unui studiu de specialitate realizat de catre consiliul respectiv.
(3) Numarul maxim de autorizatii taxi la nivelul unei localitati stabilit pe baza unor criterii minimale nu poate depasi norma de 4/1000, care reprezinta raportul dintre numarul maxim de autorizatii taxi atribuite si numarul de locuitori Inregistrati In cadrul localitatii la ultimul recensamant oficial. In acest caz, numarul maxim de autorizatii taxi se stabileste cu consultarea asociatiilor reprezentative.
(4) Criteriile minimale sunt urmatoarele :
a) asigurarea echilibrului privind satisfacerea serviciilor de transport local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie, metrou si taxiuri, dupa caz ;
b) asigurarea numarului maxim de locuri de asteptare taxiuri pentru clienti, stabilit printr-un studiu de specialitate realizat de consiliul respectiv sau stabilit cu consultarea asociatiilor reprezentative ;
c) nivelul gradului de poluare Inregistrat In localitate ;
d) asigurarea echilibru Intre cerere si oferta pe piata transportului public de persoane In regim de taxi ;
e) nivelul gradului de aglomeratie In trafic ;
f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante ;
g) cresterea gradului de utilizare a taxiurilor prin exploatarea acestora In 2-3 schimburi zilnic ;
h) alte criterii stabilite prin hotarare a consiliului local respectiv cum ar fi, asigurarea continuitatii serviciului, fluctuatiile cererii In perioadele sezoniere, etc.
(5) Daca numarul maxim de autorizatii taxi propus pe baza unui studiu de specialitate nu depaseste raportul de 4/1000, acesta se stabileste cu consultarea asociatiilor reprezentative. Daca numarul maxim de autorizatii taxi propus pe baza unui studiu de specialitate depaseste raportul de 4/1000, acesta se stabileste cu acordul asociatiilor reprezentative.
3.3. Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme
Art.32. – (1)La autoritatea de autorizare se va deschide Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme In care acestea sunt evidentiate pe tipuri de servicii, respectiv :
1.Autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane In regim de taxi.
2. Autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport marfuri si bunuri In regim de taxi.
3. Copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane In regim de Inchiriere.
4.Copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de Inchiriere autoturisme.
(2) In Registrul special de atribuire, fiecare autorizatie taxi sau copie conforma are un numar de ordine, care se atribuie In procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme odata cu acestea.
(3) Fiecare tip de serviciu evidentiat In Registrul special de atribuire contine urmatoarele date minimale :
a) numarul de ordine atribuit autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, In ordine crescatoare ;
b) documentul In baza caruia s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma (autorizatia de transport sau certificatul de Inregistrare la Registrul comertului, dupa caz) ;
c) data atribuirii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective ;
d) data eliberarii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective ;
e) termenul limita de valabilitate ( a vizei de valabilitate ) a documentului de la lit.b) ;
f) transportatorul autorizat sau, dupa caz, operatorul economic care executa serviciul de Inchiriere autoturisme, caruia i-a fost acordata ;
g) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuirea ( In cazul autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane ) ;
h) data si perioada suspendarii utilizarii ;
i) data retragerii si motivul.
(4) Pentru orice reatribuire a unei autorizatii taxi sau orice copie conforma devenita disponibila se redeschide o noua rubrica, pastrandu-si acelasi numar de ordine.
3.4. Procedura de Incheiere a contractelor de atribuire In gestiune delegata a serviciului de transport
Contractul de delegare a gestiunii
Art.33. – (1) Executarea serviciului de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere se atribuie transportatorilor autorizati In gestiune delegata de catre autoritatea de autorizare prin contract de atribuire In gestiune delegata Incheiat Intre acestia si primaria localitatii.
(2) Odata cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme se demareaza procedura de Incheiere a contractelor de atribuire In gestiune delegata a serviciului respectiv, care se realizeaza pe baza tuturor autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevazute de lege.
(3) Contractul de atribuire In gestiune delegata se Incheie pentru o perioada egala cu durata maxima a valabilitatii autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani.
(4) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire, transportatorul autorizat obtine alte autorizatii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse In contract prin act aditional, nemodificandu-se durata contractului.
(5) Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reInnoit, pentru autorizatiile taxi sau copiile conforme a caror valabilitate nu a expirat, durata contractului reInnoit fiind egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei autorizatii sau copii conforme detinute, dar nu mai mare de 5 ani.
(6) Contractul de atribuire In gestiune va contine :
a) lista cu autorizatiile taxi sau copiile conforme detinute, cu precizarea numerelor de ordine si termenele de valabilitate ale acestora ;
b) caietul de sarcini ;
c) drepturile si obligatiile partilor ;
d) alte prevederi.
(7) Unui transportator autorizat, care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice de a Incheia cu terti contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
(8) Un contract de atribuire se reziliaza In urmatoarele cazuri :
a) a fost retrasa autorizatia de transport a transportatorului autorizat ;
b) au fost retrase toate autorizatiile taxi sau copiile conforme care au facut obiectul contractului ;
c) conform prevederilor contractului ;
d) In caz de nerespectare repetata a prevederilor caietului de sarcini.
Art.34.- Autoritatea de autorizare, poate propune autoritatii administratiei publice locale rezilierea unui contract de atribuire a gestiunii serviciilor de transport daca constata si dovedesc nerespectarea repetata a conditiilor contractuale sau daca transportatorul autorizat nu adopta programe de masuri de remediere a deficientelor semnalate In termenele solicitate.
Art.35.- Contractele de atribuire a gestiunii serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere si caietele de sarcini se Intocmesc pe baza contractului cadru si a caietului cadru, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si se aproba prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

CAP.4 Activitatea de dispecerat taxi
Art.36. – (1) Serviciile de transport persoane In regim de taxi nu pot fi executate decat In conditiile In care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.
(2) In localitatile In care, prin hotarare a consiliilor locale, nu s-au atribuit mai mult de 100 de autorizatii taxi pentru transportul de persoane In regim de taxi, preluarea comenzilor de la clienti se va asigura prin telefon mobil, aflat In dotarea taxiurilor.
(3) Denumirea dispeceratului taxi si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum si al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, dupa caz, va fi afisat pe caseta speciala taxi sau pe caroserie. Este interzisa afisarea pe caroserie sau pe caseta speciala a denumirii unui dispecer si/sau a numarului telefonic de apel, daca acesta nu este autorizat ca dispecer taxi In localitatea respectiva.
(4) In cazul transportului de marfuri sau bunuri In regim de taxi, asigurarea dispecerizarii este optionala.
Art.37 .- (1) Asigurarea dispecerizarii serviciului de transport persoane In regim de taxi este In sarcina transportatorului autorizat.
(2) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridice autorizate, care pot fi transportatori autorizati care executa transport In regim de taxi sau operatori economici care nu au In obiectul activitatii transportul In regim de taxi.
(3) Autorizarea activitatii de dispecerat taxi se realizeaza de catre autoritatea de autorizare In conditiile legii.
(4) Un transportator autorizat caruia i s-a atribuit In gestiune executarea unui serviciu de transport persoane In regim de taxi, daca nu-si autorizeaza propria activitate de dispecerat, este obligat sa apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.
Art.38. – (1) Dispeceratele taxi au dreptul sa ofere servicii de dispecerizare numai pe baza de contract de servicii si numai transportatorilor autorizati care Isi desfasoara activitatea In localitatea respectiva, pe baza autorizatiilor taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare.
(2) In conditiile In care, In obiectul de activitate a aceluiasi operator economic Inregistrat la Registrul comertului, se gasesc deopotriva activitatea de transport persoane In regim de taxi si activitatea de dispecerat taxi, Intre aceste activitati nu pot exista relatii contractuale, dispeceratul taxi fiind considerat ca o activitate conexa a transportatorului autorizat.
(3) In orice alta situatie decat cea prezentata In alin.(2) relatia dintre un dispecerat taxi si un transportator autorizat, care executa transport In regim de taxi, este o relatie contractuala bazata pe contractul de dispecerizare
. Art.39. – Contractul de dispecerizare trebuie sa excluda orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendinta monopolista, de control a pietei si de eliminare a concurentei.
Art.40. – Un contract de dispecerizare trebuie sa contina urmatoarele prevederi:
a) interdictia abaterilor de la calitatea si siguranta serviciului ;
b) interdictia abaterilor de la legalitatea transporturilor ;
c) modalitatea de a utiliza tariful de distanta, respectiv tarif unic si/sau tarif diferentiat ;
d) interdictia privind nerespectarea numarului minim de taxiuri si programele minimale de lucru a taxiurilor In piata ;
e) interdictia privind refuzarea nejustificata a executarii unor curse comandate de clienti ;
f) interdictia privind functionarea unui transportator autorizat cu Incalcarea prevederilor legale ;
g) interdictia implicarii taxiurilor si a taximetristilor In activitati cu caracter infractional sau antisocial ;
h) modalitatile In care dispeceratele asigura controlul privind modul cum transportatorii autorizati respecta obligatiile ce deriva din prevederile contractuale si In ce cazuri de Incalcare a unor obligatii contractul poate fi reziliat unilateral ;
i) alte prevederi stabilite prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului general al Municipiului Bucuresti

CAP.5 Documente obligatorii la bordul autovehiculelor
Art.41.- (1) La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere, precum si cele utilizate pentru prestarea serviciilor de Inchiriere de autovehicule, trebuie sa se gaseasca obligatoriu documentele valabile prevazute de reglementarile In vigoare.
(2) In cazul prestarii serviciului de transport In regim de taxi, documentele existente la bord sunt urmatoarele :
a) copia autorizatiei taxi ;
b) certificatul de Inmatriculare a autovehiculului ;
c) copia certificatului de agreare ;
d) asigurarea de risc pentru persoane si bunurile acestora, In cazul transportului de persoane ;
e) asigurarea de risc pentru marfuri si bunurile transportate, In cazul transportului de marfuri si bunuri ;
f) asigurarea de raspundere civila ;
g) certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto ;
h) legitimatia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat ;
i) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului ;
j) copia contractului cu dispeceratul taxi care Il deserveste, sau copia autorizatiei de dispecerat taxi In cazul taxiurilor transportatorilor autorizati care au dispecerat propriu ;
k) ecusonul taximetristului afisat la vedere ;
l) lista cu tarifele practicate, afisata la vedere ;
m) ecusoanele aplicate pe portiere.
(2) In cazul prestarii serviciului de transport persoane In regim de Inchiriere, documentele existente la bord sunt urmatoarele :
a) copia conforma a autorizatiei de transport ;
b) certificatul de Inmatriculare a autovehiculului ;
c) asigurarea de risc pentru persoanele si bunurile acestora ;
d) asigurarea de raspundere civila ;
e) certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto;
f) contractul de prestare a serviciului Incheiat cu clientul ;
g) documentul fiscal privind plata anticipata a serviciului de transport prestat ;
h) ecusoanele aplicate pe parbrize.
(3) In cazul prestarii serviciului de Inchiriere autoturisme, documentele existente la bord sunt urmatoarele :
a) copia conforma a certificatului de Inregistrare la Registrul comertului sau, dupa caz, a autorizatiei de transport ;
b) certificatul de Inmatriculare a autovehiculului ;
c) asigurarea de risc pentru persoane si bunurile acestora ;
d) asigurarea de raspundere civila ;
e) contractul de Inchiriere a autoturismului de catre client ;
f) documentul fiscal privind plata anticipata a serviciului de Inchiriere prestat ;
g) ecusoanele aplicate pe parbrize.
(4) Ecusonul taximetristului, protejat In folie, trebuie sa fie afisat la bordul autovehiculului In loc vizibil si acesta trebuie sa cuprinda :
a) denumirea transportatorului autorizat, detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este Inregistrat la Registrul comertului ;
b) numele si prenumele taximetristului ;
c) fotografia taximetristului ;
d) stampila transportatorului autorizat cu semnatura persoanei desemnate; e) data emiterii ecusonului.
(5) Emiterea ecusonului taximetristului este In sarcina transportatorului autorizat.
(6) Lista tarifelor practicate trebuie sa fie afisata la loc vizibil In autovehicul, pentru a putea fi consultata de client si aceasta trebuie sa cuprinda :
a) denumirea transportatorului autorizat, detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este Inregistrat la Registrul comertului ;
b) valoarea tarifelor pe timp de zi si pe timp de noapte practicate, respectiv :
1. tariful de distanta (lei/km) ;
2. tariful orar ( de stationare) (lei/ora) ;
3. tariful de pornire (lei).
c) data emiterii ;
d) stampila primariei si semnatura autorizata care au caracter de viza de conformitate ;
e) stampila transportatorului autorizat cu semnatura persoanei desemnate.
(7) Lista tarifelor practicate se Intocmeste de catre transportatorul autorizat si se Inlocuieste de catre acesta ori de cate ori cel putin unul din tarife se modifica.
(8) Listele tarifelor practicate se depun pentru vizare si verificare a conformitatii la autoritatea de autorizare si In cazul modificarii tarifului de distanta.

CAP.6 Inlocuirea unui autovehicul
Art.42. – Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizatie taxi sau o copie conforma, dupa caz, poate fi Inlocuit la cerere In mod justificat, pe toata perioada de valabilitate a documentelor respective.
Art.43. – Autovehiculul Inlocuitor trebuie sa fie detinut In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa Indeplineasca urmatoarele conditii :
a) sa Indeplineasca cel putin acelasi punctaj ca si autovehiculul Inlocuit, privind criteriile de departajare In cazul transportului de persoane In regim de taxi ;
b) sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului Inlocuit, dar nu mai mult de 10 ani ,
c) sa Indeplineasca conditiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, dupa caz.
Art.44. – Un autovehicul poate fi Inlocuit justificat numai In unul din urmatoarele cazuri :
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului ;
In aceasta categorie se Inscriu si cazurile cand autovehiculul nu mai corespunde normelor Euro privind noxele.
b) autovehiculul a fost casat ;
c) autovehiculul a fost Instrainat ;
d) autovehiculul Inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente, dup caz.
Art.45.- (1) Dupa 6 august 2007, autoritatea de autorizare va anunta public toti operatorii detinatori de autorizatii taxi atribuite pentru autovehicule detinute cu contract de Inchiriere sa se prezinte pana pe 6 septembrie pentru verificari, privind modul de atribuire si de utilizare a autorizatiilor respective prezentandu-se pentru aceasta urmatoarele documente In original si In copie :
a) autorizatia de transport emisa de primarie, valabila la 1 ianuarie 2007 sau la data verificarii daca a fost emisa dupa 1 ianuarie 2007;
b) autorizatia taxi respectiva, valabila la 06.08.2007;
c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte cine este proprietarul autovehiculului ;
d) contractul de Inchiriere al autovehiculului respectiv, Incheiat Intre detinatorul legal al autorizatiei taxi si proprietarul autovehiculului respectiv, valabil la 06.08.2007 In conditia In care acest contract este Intocmit In conformitate cu prevederile legale In vigoare si este vizat ca a fost luat In evidenta directiei de finante, conform reglementarilor In vigoare, valabil;
e) certificatul de agreare al autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate 06.08.2007;
f) dovada ca memoria electronica a aparatului de taxat este fiscalizata pe detinatorul legal al autorizatiei taxi pe perioada de pana la data de 06.08.2007;
g) dovada ca taxiul respectiv este arondat unui dispecerat,(dovada este copia dupa autorizatia dispeceratului propriu sau contractul cu un dispecerat existent legal).
(2) Documentele prevazute la alin.(1) se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. In caz de neconcordanta Intre documentele prezentate, precum si In cazul In care aceste documente nu sunt In termenele de valabilitate precizate In lege,precum ti In cazul In care documentele prevazute la alin. (1) nu au fost depuse In totalitate, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag prin dispozitie a primarului.
(3)Toate autorizatiile taxi si ecusoanele pe care detinatorii legali ai acestora le-au transferat sub orice forma, pentru executarea serviciului respectiv altei persoane juridice sau fizice, se retin si se retrag prin dispozitie a primarului.
(4) Autorizatiile taxi si ecusoanele eliberate de catre autoritatea de autorizare pentru transportatorii autorizati a caror autorizatie de transport a fost eliberata de alta autoritate de autorizare alta decat cea din localitatea respectiva se retin si se retrag prin dispozitie a primarului. Acelasi regim Il vor avea si autorizatiile taxi si ecusoanele respective care au fost eliberate de catre autoritatea de autorizare respectiva pentru autovehicule Inmatriculate In alte judete, cu exceptia autovehiculelor detinute cu contract de leasing de catre transportatorii autorizati sau pentru autovehiculele pentrui care detinatorul legal al autorizatiilor taxi nu poate face dovada ca a avut aparatele de taxat respective fiscalizate corespunzator pana la 06.08.2007.
(5) Autorizatiile taxi si ecusoanele emise pentru autovehiculele detinute cu contract de Inchiriere, neprezentate pentru verificare pana pe data de 7 septembrie 2007. vor fi retinute si retrase prin aceeasi procedura ca la alin.(2) iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din piata Incepand cu aceasta zi.
(6) Imediat dupa 6 septembrie primaria va afisa public o lista care va cuprinde : 1. autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit si cu numarul de circulatie a autovehiculului taxi care opereaza sub fiecare autorizatie, ramase valabile.
2. autorizatiile taxi cu numarul de ordine atribuit, retrase.
(7) In acelasi interval, 6 august-6 septembrie, detinatorii autorizatiilor taxi cuprinse pe lista afisata la punctul 1 de la alin.(6) vor depune la primarie o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cate dintre aceste autovehicule detinute cu contract de Inchiriere le pot Inlocui pana la 1 decembrie 2007 cu autovehicule detinute In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing, a caror vechime este mai mica de 5 ani de la data fabricatiei. Declaratia pe propria raspundere In acest caz va contine lista cu autovehiculele care vor fi Inlocuite, respectiv autovehiculele care nu vor fi Inlocuite, pe numere de circulatie cu precizarea numarului de ordine al autorizatiei taxi aferente.
(8) Autovehiculele care vor fi Inlocuite, conform declaratia de la alin.(7), nu vor putea fi decat dintre autovehiculele precizate In lista de la alin.(6) pct.1 cu vechimea cea mai mare de la data fabricatiei, luate In ordinea strict descrescatoare a vechimii respective, fara nici o abatere de la aceasta regula.
(9) Pentru autovehiculele care Inlocuiesc autovehiculele precizate In declaratia de la alin.(7) detinatorii autorizatiilor taxi respective vor depune la autoritatea de autorizare pana la 1 decembrie pentru procedura de eliberare a noilor autorizatii taxi dosarele complete cu urmatoarele documente :
a) copie dupa certificatul de Inmatriculare a autovehiculului ;
b) copie dupa cartea de identitate a autovehiculului ;
c) copie dupa certificatul de agreare ;
d) dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat ;
e) copie dupa contractul de dispecerizare.
(10) Autovehiculele din declaratia prevazuta la alin.(7) pentru care pana la 1 decembrie 2007 nu s-au depus dosarele complete prevazute la alin.(9) sau autovehiculele pentru care nu s-au respectat prevederile alin.(8), nu vor mai putea fi Inlocuite, autorizatiile taxi si ecusoanele respective se retin si se retrag In aceeasi procedura ca la alin.(2).
(11) Odata realizata Inlocuirea autovehiculelor precizate In declaratia de la alin.(7) cu autovehiculele Inlocuitoare precizate la alin.(9), cu respectarea prevederilor alin.(8) autoritatea de autorizare va proceda la procedura de eliberare a noilor autorizatii taxi care consta In aceasta etapa In modificarea datelor autovehiculului Inlocuit cu datele autovehiculului Inlocuitor de pe autorizatia taxi existenta, fara modificari asupra termenului de valabilitate al acesteia. Modificarile realizate la autorizatiile taxi respective atrag corespunzator si modificari ale ecusoanelor respective.
Art.46. – (1) Autorizatiile taxi retinute si retrase conform prevederilor art.45 alin.(2),alin.(5) si alin.(10) din prezentele norme vor fi atribuite de drept si gratuit, la cerere, persoanelor fizice care detin In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing autovehiculele respective, dupa caz.
(2) Cererea de atribuire va fi Insotita de o declaratie pe propria raspundere prin care persoana fizica asigura ca pana la 31 decembrie 2007 va prezenta urmatoarele documente :
a) copie dupa autorizatia de transport emisa de autoritatea de autorizatie ;
b) copie dupa certificatul de Inmatriculare a autovehiculului ;
c) copie dupa cartea de identitate a autovehiculului ;
d) copie dupa certificatul de agreare a autovehiculului ;
e) documentul privind fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat ;
f) copie dupa contractul Incheiat cu un dispecerat taxi ;
(3) Dupa depunerea documentelor prevazute la alin.(2), autoritatea de autorizare va elibera autorizatia taxi respectiva si ecusoanele aferente, pastrand acelasi numar de ordine, care vor avea valabilitatea de 5 ani de la data atribuirii.
(4) Daca documentele de la alin.(2) nu sunt depuse In termenul prevazut,procedura de atribuire a autorizatiilor taxi respective se retrag, acestea Impreuna cu autorizatiile taxi prevazute la alin.(1) ramase disponibile urmand sa fie ulterior atribuite prin procedura de atribuire, dupa 1 ianuarie 2008.
Art.47.- (1) Dupa 6 august 2007, autoritatea de autorizare va anunta public toti operatorii si taximetristii independenti, detinatori ai autorizatiilor taxi atribuite pentru autovehicule detinute de acestia In proprietate sau In temeiul unui contract de leasing, sa se prezinte pana pe 31 decembrie 2007 pentru verificari privind modul de atribuire si de utilizare a acestor autorizatii.
(2) Pentru verificare se vor prezenta pentru fiecare autorizatie taxi urmatoarele documente In copie :
a) autorizatia de transport emisa de primarie, valabila la 1 ianuarie 2007 sau la data verificarii daca a fost emisa dupa 1 ianuarie 2007;
b) autorizatia taxi respectiva, valabila ;
c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte ca proprietarul autovehiculului este si detinatorul legal al autorizatiei taxi ;
d) certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate ;
e) dovada ca memoria electronica a aparatului de taxat este fiscalizata pe detinatorul legal al autorizatiei taxi ;
f) dovada ca taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, (dovada este copia dupa autorizatia dispeceratului propriu sau contractul cu un dispecerat existent legal).
(3) Documentele prevazute la alin.(2) se compara cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. In caz de neconcordanta Intre documentele prezentate, precum si In cazul In care documentele prezentate nu sunt In termenele de valabilitate precizate In lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag prin dispozitie a primarului.
(4) Autorizatiile taxi Impreuna cu ecusoanele aferente, pentru care nu s-au depus documentele prevazute la alin.(2) pana la 31 decembrie 2007,vor fi retinute si retrase prin aceeasi procedura ca la alin.(3), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din piata Incepand cu 1 ianuarie 2008.
(5) Dupa 1 ianuarie 2008 primaria va afisa public o lista care va cuprinde : 1. autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit si cu numarul de circulatie a autovehiculului taxi care opereaza sub fiecare autorizatie, ramase valabile.
2. autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit, retinute si retrase.
(6) Dupa verificarea documentelor prevazute la alin.(2), pentru autorizatiile taxi ramase valabile, autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fara a aduce modificari asupra termenului de valabilitate.
(7) Autorizatiile taxi retinute si anulate, cuprinse In lista de la alin.(5) punctul 2, urmeaza sa fie atribuite ulterior, dupa 1 ianuarie 2008 prin procedura de atribuire prevazuta de lege.

CAP.7 Asociatiile profesionale reprezentative
Art.48. – Asociatiile profesionale reprezentative In domeniul taximetriei sunt atat Camerele taximetristilor cat si alte asociatii profesionale care Indeplinesc urmatoarele conditii :
a) sunt forme asociative realizate pe criterii profesionale, constituite In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2006 ;
b) detin o hotarare definitiva si irevocabila a Tribunalului Bucuresti care le recunoaste reprezentativitatea In conditiile legii ;
c) reprezinta si protejeaza interesele profesionale ale transportatorilor autorizati, taximetristilor si dispecerilor taxi In raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice locale si centrale precum si cu organisme interne si internationale.
Art.49. – Prin prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul In regim de taxi si In regim de Inchiriere, modificata si completata prin Legea nr.265/2007, se asigura implicarea asociatiilor profesionale reprezentative In problemele care vizeaza reglementarea, organizarea si executarea serviciilor de transport In regim de taxi din Romania.
Art.50.- Principalele reglementari ale Legii nr.38/2003 modificata si completata care vizeaza implicarea asociatiilor profesionale sunt :
a) sa asigure reprezentarea intereselor profesionale ale tuturor persoanelor care desfasoara o activitate In domeniul taximetriei, In relatiile acestora atat cu autoritatile locale si centrale cat si cu organisme interne si internationale ;
b) sa urmareasca ca prin reglementarea, organizarea si executarea serviciilor de transport In regim de taxi sa fie garantata respectarea drepturilor si intereselor persoanelor care desfasoara activitati In domeniul taximetriei ;
c) sa coopereze cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu alte autoritati competente In scopul combaterii si reducerii abaterilor de la conduita profesionala a persoanelor care desfasoara activitati In domeniul taximetriei ;
d) sa aduca la cunostinta autoritatilor locale a cazurilor de abateri de la conduita profesionala a persoanelor care desfasoara activitati In domeniul taximetriei ;
e) sa participe consultativ sau deliberativ, dupa caz, la procesul de elaborare a reglementarilor ce vizeaza domeniul serviciilor de transport In regim de taxi ;
f) sa participe consultativ la procesul de elaborare a politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport In regim de taxi ;
g) sa contribuie prin masuri specifice la asigurarea calitatii si sigurantei serviciilor de transport In regim de taxi si la combaterea fraudei si criminalitatii In domeniu.
Art.51. – (1) In sustinerea realizarii obiectivelor prevazute In prevederile art.48-50 din prezentele norme, Legea nr.38/2003, modificata si completata, stabileste sarcini si obligatii pentru autoritatile publice locale si centrale, pentru transportatorii autorizati, pentru dispeceri si pentru taximetristi.
(2) Autoritatile publice locale si centrale, dupa caz, au urmatoarele sarcini si obligatii:
a) autoritatile de reglementare sunt obligate sa consulte asociatiile profesionale reprezentative In Intregul proces de elaborare a reglementarilor si de stabilire a politicilor si strategiilor In domeniul serviciilor de transport In regim de taxi ;
b) autoritatile administratiei publice locale precum si alte autoritati sunt obligate sa analizeze, cu consultarea partilor, toate sesizarile privind cazurile de abateri de la conduita profesionala a persoanelor care desfasoara activitati pentru efectuarea serviciului de transport In regim de taxi, sa ia masurile care se impun si sa le comunice In termen asociatiei profesionale reprezentative care a sesizat abaterile respective;
c) autoritatile administratiei publice locale trebuie sa urmareasca modul cum sunt respectate obligatiile de catre transportatorii autorizati, taximetristii si dispecerii taxi, multe dintre aceste obligatii avand tangenta cu conduita profesionala ;
d) autoritatile administratiei publice locale, precum si alte autoritati au obligatia sa urmareasca transportatorii autorizati sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care :
1. nu detin certificat de atestare a pregatirii profesionale ;
2. nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristilor ;
3. au Inregistrate In cazierul de conduita profesionala abateri grave.
(3) Transportatorii autorizati au urmatoarele sarcini si obligatii :
a) sa Instiinteze In scris asociatia profesionala reprezentativa din care face parte taximetristul In legatura cu :
– sanctiunile aplicate taximetristului pentru abateri disciplinare ;
– Intreruperea contractului individual de munca.
b) sa asigure executarea serviciilor de transport In regim de taxi In conditii de calitate, legalitate si siguranta.
(4) Taximetristii au urmatoarele sarcini si obligatii :
a) sa respecte conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului ;
b) sa nu fie implicati, direct sau indirect, In acte cu caracter infractional sau antisocial.
(5) Dispecerii taxi au urmatoarele sarcini si obligatii :
a) sa nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizati ;
b) sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei serviciilor de transport In regim de taxi ;
c) sa nu provoace distorsiuni ale concurentei sau sa elimine concurenta ;
d) sa nu aplice practici monopoliste;
e) sa dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfasoara serviciul de transport In regim de taxi In aceeasi localitate de autorizare.
Art.52. – (1) Asociatiile profesionale reprezentative trebuie sa detina o baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru urmatoarelor categorii de persoane :
– persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentand transportatorii autorizati ;
– taximetristii ;
– alte persoane care desfasoara activitati In executarea serviciilor de transport In regim de taxi.
(2) Includerea unei persoane In baza de date se face la cerere, sau din oficiu cand persoana este membra a asociatiei respective, conform prevederilor statutare
(3) Datele referitoare la activitatea profesionala, abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile Standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri, constituie cazierul de conduita profesionala al unei persoane. Un cazier de conduita profesionala corespunzator trebuie sa confirme ca In activitatea sa persoana a dovedit probitate morala si profesionala si ca nu figureaza cu abateri grave de la conduita profesionala.
(4) Asociatia respectiva trebuie sa asigure baza de date Impotriva oricarui acces neautorizat al acesteia.
(5) Asociatia respectiva va notifica fiecarei autoritati competente, locale sau centrale, faptul ca detine aceasta baza de date, asigurand acestor autoritati posibilitatea de comunicare In acest domeniu.
Art. 53.- Baza de date va include In principal urmatoarele date privind activitatea unei persoane :
– documentele care atesta pregatirea profesionala ;
– monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitatii acestor documente ;
-abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile Standardului profesional, dupa caz;
– sanctiunile primite pentru abateri ;
– monitorizarea contractelor de munca Incheiate si Inchise;
– monitorizarea miscarii taximetristului de la un transportator autorizat la altul ;
– monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului ;
-monitorizarea valabilitatii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregatire profesionala a persoanei desemnate ;
-monitorizarea Indeplinirii conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si a dispeceratelor taxi.
Art. 54.- Asociatia profesionala reprezentativa va pune la dispozitie datele continute In cazierul de conduita profesionala, la cererea expresa a autoritatilor sau a persoanelor interesate.
Art.55. – (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, va solicita persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati In baza de date a uneia dintre asociatiile profesionale reprezentative.
(2) Dovada emisa de asociatia profesionala reprezentativa implica responsabilitatea acesteia privind continutul cazierului de conduita profesionala.
(3) Pentru obtinerea autorizatiei de transport, transportatorul va depune la dosarul respectiv si o declaratie pe proprie raspundere ca nu va utiliza ca taximetristi conducatori auto care au Inregistrat In cazierul de conduita profesionala abateri grave de la conduita profesionala.
(4) Transportatorul autorizat trebuie sa solicite la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca acesta este inclus In baza de date a filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente.
Pe baza dovezii, transportatorul autorizat va solicita In scris asociatiei respective cazierul de conduita profesionala, care va fi anexat obligatoriu la dosarul de angajare si de cate ori este nevoie.
Art.56. – O persoana nu poate fi inclusa In mai mult de o baza de date. Orice informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa In baza de date are regimul unei declaratii pe propria raspundere.
Art.57. – Asociatia profesionala reprezentativa va face publica pe site-ul sau lista cu numele si prenumele persoanelor incluse In baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduita profesionala.
Art.58.- Autoritatile precizate la art.37 alin.(1) din Legea nr.38/2003, modificata si completata, sunt obligate ca la solicitarea scrisa a unei asociatii profesionale reprezentative sa furnizeze datele privind abaterile constatate de aceste autoritati si sanctiunile aplicate pentru taximetristii care activeaza In domeniul transportului In regim de taxi.

CAP.8 Activitatea de control. Abateri si sanctiuni
8.1. Organele de control si limita atributiilor acestora
Art.59.- (1) Executarea serviciilor de transport In regim de taxi sau In regim de Inchiriere, precum si a serviciilor de Inchiriere a autoturismelor, va fi supusa controlului In ce priveste modul cum sunt respectate si aplicate prevederile Legii nr.38/2003 modificata si completata, ale normelor de aplicare a acestei legi, ale regulamentelor de organizare si executare a serviciilor respective, ale contractelor de atribuire In gestiune a serviciilor si ale caietelor de sarcini, precum si prevederile privind timpul efectiv lucrat de catre conducatorii auto.
(2) Activitatea de control , constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor se realizeaza de catre organele de control autorizate, prevazute In art.37 alin.(1) ale Legii nr.38/2003 modificata si completata, In conditiile stabilite la art.37 alin.(2) al aceleasi legi.
(3) Organele de control prevazute la alin.(2) din prezentul articol Isi desfasoara activitatea prin reprezentantii delegati, numai In limta atributiilor.
Art.60. – Autoritatile administratiei publice locale vor executa controlul, constarea si sanctionarea prin reprezentantii delegati de catre primar, din urmatoarele compartimente :
a) autoritatea de autorizare ;
b) directia taxe si impozite ;
c) politia comunitara ;
d) alte compartimente stabilite prin dispozitie a primarului.
Art.61. – In scopul eficientizarii activitatii de control, constatare si sanctionare, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor atribui politiei comunitare atributii de control, constatare si sanctionare, din cadrul atributiilor autoritatilor respective, prevazute la art.62 punctul1.
Art.62. – Constatarea Incalcarii reglementarilor Legii nr.38/2003 modificata si completata si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se realizeaza de catre organele de control prevazute la art.59 alin.(2) din prezentele norme, dupa cum urmeaza :
1. Primarul sau reprezentantii compartimentelor autoritatii administratiei publice, dupa caz, prevazute la art.60 din prezentele norme, pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.7, art.8, art.9 alin.(3), art.11, art.14 alin.(5), art.14 alin.(3), (4), art.15 alin.(1), (5), (6), (7), art.19, art.20 alin.(7), art.22, art.25 alin.(6), (7), art.34, art.35 alin.(1), (2), (3), art.43, art.48, art.49 ;
– art.52 alin.(2) literele b), c), d), e), k) ;
– art.52 alin.(3) literele a), c), e), f), g), j), k), o), p), r), s), u), v), x) ;
– art.52 alin.(4) literele a), b), d), e) ;
– art.52 alin.(5) literele a), b), c), d), e), f), g), h) ;
– art.54 alin.(5), art.66, art.67 alin.(1), (5) ;
– art.VIII alin.(3) ;
– pentru interventii nelegale realizate de taximetristi asupra componentelor aparatelor de taxat, conform art.55 ;
– pentru utilizarea conducatorilor auto care nu sunt apti medical si psihologic, de catre transportatorul autorizat conform art.55;
– pentru utilizarea de catre transportatorii autorizati a aparatelor de taxat nefiscalizate, sau care functioneaza cu Incalcarea prevederilor legii, conform art.55 ;
– pentru dispeceratele taxi care functioneaza fara autorizatie de dispecerat, sau cu autorizatie nevalabila, conform art.55 ;
– pentru utilizarea de catre transportatorii autorizati a conducatorilor auto fara atestat profesional sau cu atestat nevalabil, conform art.55.
2. Organele fiscale locale si judetene ,-pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.43, art.52 alin.(2) literele j), k), art.52 alin.(3) literele e), o), p), s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66 ;
– pentru interventii nelegale realizate de taximetristi asupra componentelor aparatelor de taxat, conform art.55 ;
– pentru utilizarea de catre transportatorii autorizati a aparatelor de taxat nefiscalizate sau care functioneaza cu Incalcarea prevederilor legii, conform art.55.
3. Politia rutiera, pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.19, art.25 alin.(6), (7), art.34, art.43, art.52 alin.(2) literele c), k), art.52 alin.(3) literele k), r), s), v), art.52 alin.(4) litera d), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66 ;
– pentru utilizarea conducatorilor auto care nu sunt apti medical si psihologic, de catre transportatorul autorizat, conform art.55;
– pentru utilizarea de catre transportatorii autorizati a conducatorilor auto fara atestat profesional sau cu atestat nevalabil, conform art.55.
4. Organele de specialitate centrale si teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor,, pentru Incalcarea urmatoarelor prevederi din lege :
– art.48, art.49, art.52 alin.(2) litera k), art.52 alin.(3) litera s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66 ;
– pentru interventii nelegale realizate de taximetristi asupra componentelor aparatelor de taxat, conform art.55.
5. Autoritatea Rutiera Romana, pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.52 alin.(2) literele c), k), art.52 alin.(3) litera s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66 ;
– pentru utilizarea de catre transportatorii autorizati a conducatorilor auto fara atestat profesional sau cu atestat nevalabil, conform art.55.
6. Biroul Roman de Metrologie Legala pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.52 alin.(2) litera k), art.52 alin.(3) literele p), s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66.
7. Inspectoratul teritorial de munca, pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.52 alin.(2) litera k), art.52 alin.(3) litera s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66.
8.Registrul Auto Roman, pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege:
– art.52 alin.(2) litera k), art.52 alin.(3) litera s), art.52 alin.(5) litera b), art.54 alin.(5), art.66, art.67 alin.(2), (3), (5).
9.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru Incalcarea urmatoarelor reglementari din lege :
– art.22, art. 52 alin.(2) litera k), art.52 alin.(3) literele a), c), e), f), j), r), s), x), art.52 alin.(4) litera b), art.52 alin.(5) literele b), d), f), g) ,art.54 alin.(5), art.66.
Art.63.- Controalele prevazute la art.37 din Legea nr.38/2003 modificata si completata se realizeaza astfel :
1.Controlul prevazuta la art.37 alin.(3) litera a) poate fi realizat de catre autoritatea de autorizare si politia comunitara.
2 Controlul prevazuta la art.37 alin.(3) litera b) poate fi realizat de catre autoritatea de autorizare, organele fiscale locale si judetene si filialele Biroului Roman de Metrologie Legala.
3. Controlul prevazuta la art.37 alin.(3) litera c) poate fi realizat de catre politia comunitara si organele fiscale.
4. Controlul prevazuta la art.37 alin.(3) litera d) si f) poate fi realizat de catre autoritatile administratiei publice locale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
5. Controlul prevazuta la art.37 alin.(3) litera literele e) si g) poate fi realizat de organele fiscale.
Art.64. – (1) Controlul asupra autovehiculelor utilizate In realizarea serviciilor respective, asupra transportatorilor autorizati, dispeceratelor taxi si operatorilor economici care executa servicii de Inchiriere se pot realiza, dupa caz, In trafic, In statiile de asteptare clienti sau la sediile acestora.
(2) Autovehiculele taxi angajati In executarea serviciului, aflate In pozitia de operare OCUPAT nu pot fi controlate decat In caz de flagrant.
(3) Cazurile de flagrant sunt urmatoarele :
a) exista neconcordanta evidenta Intre indicatiile furnizate de lampa taxi si prezenta sau lipsa din autovehicul a clientului, a marfurilor sau bunurilor transportate, dupa caz ;
b) exista informatii ca autovehiculul taxi este implicat Intr-o actiune cu caracter infractional ;
c) autovehiculul taxi a Incalcat una din regulile de circulatie pentru care se impune oprirea, In vederea constatarii si sanctionarii. Prezenta clientului In autovehicul impune ca oprirea acestuia sa fie limitata la retinerea certificatului de Inmatriculare sau a permisului, pentru a da posibilitatea continuarii cursei.
In cazul cand se impune oprirea autovehiculului pentru o perioada mai mare, organul de control va informa clientul despre acest lucru si cu acceptul acestuia cursa poate fi Intrerupta, oprind aparatul de taxat de la Inregistrare si eliberand bonul client pentru plata cursei partiale.
8.2. Sanctiuni administrative
Art.65.- Pe langa sanctiunile contraventionale stabilite de lege, organele de control vor aplica si urmatoarele sanctiuni administrative, prevazute de legea respectiva :
1. Retinerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme, maxim 30 de zile, pana la rezolvarea motivelor retinerii, de catre persoana desemnata, ca urmare a notificarii acesteia imediat dupa retinere.
Retinerea se realizeaza In conformitate cu prevederile legii, art.12 alin.(2), de catre orice organ de control, emitent a cel putin unul din documentele enumerate.
2. Suspendarea autorizatiei sau a copiei conforme, pentru o perioada de 1-3 luni, pentru cazurile prevazute de lege la art.56 alin.(4), se realizeaza de catre autoritatea de autorizare, la sesizarea organului de control implicat.
3. Retinerea atestatului profesional pentru cazurile de lege la art.56 alin.(1), de catre organele de control.Retinerea se realizeaza In scopul urgentarii luarii masurilor care se impun, dar nu poate depasi 5 zile, cu respectarea prevederilor art.56 alin.(2)
4. Retragerea autorizatie de transport pentru cazurile prevazute de lege la art.56 alin.(6) se realizeaza la propunereautoritatii de autorizare, prin dispozitia primarului.
5. Retragerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme pentru cazurile prevazute de lege la art.56 alin.(5) se realizeaza la propunereautoritatii de autorizare, prin dispozitie a primarului.
6. Retragerea autorizatiei pentru dispecerat taxi pentru cazurile prevazute de lege la art.56 alin.(7) se realizeaza la propunereautoritatii de autorizare, prin dispozitie a primarului.
7.Anularea contractului de atribuire a gestiunii delegate, pentru cazurile prevazute de lege la art.56 alin.(8) se realizeaza prin dispozitie a primarului, la solicitarea autoritatii de autorizare.
8.3 Abateri grave de la conduita profesionala
Art.66- (1) In cadrul abaterilor de la conduita profesionala se considera abateri grave acele comportamente care :
a) afecteaza substantial calitatea si siguranta serviciului prestat ;
b) vizeaza Incalcarea legalitatii ;
c) favorizeaza sau realizeaza evaziunea fiscala ;
d) contorsioneaza sau elimina concurenta ;
e) instituie monopolul In piata sau manifesta tendinte monopoliste, neconcurentiale.
(2) Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorilor autorizati sunt urmatoarele :
a) folosirea de documente sau declaratii pe propria raspundere false In autorizarea sau executarea serviciului respectiv ;
b) practica proceduri vizand realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale ;
c) Incalca repetat metodologia privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate ;
d) Incalca repetat prevederile contractului de atribuire a serviciului, ale Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului, situatie care poate conduce la rezilierea contractului ;
e) Incalca repetat prevederile legale privind respectarea legalitatii, siguranta, calitatea si continuitatea serviciului ;
f) Incalca repetat prevederile privind protectia clientului si protectia mediului ;
g) Incalca repetat obligatia de a asigura corecta functionare a aparatelor de taxat ;
h) a transmis autorizatiile taxi sau copiile conforme, sub orice forma, pentru a fi utilizate de catre alte persoane juridice sau fizice ;
i) Incalcarea repetata a prevederilor privind Intocmirea contractelor de efectuare a serviciului si/sau a documentelor de plata anticipata a acestora In cadrul serviciului de transport In regim de Inchiriere sau a serviciului de Inchiriere ;
j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat si a statiilor radio procurate nelegal ;
k) se utilizeaza taximetristi care nu detin atestat profesional, sau a caror atestat are valabilitatea depasita, precum si taximetristi a caror cazier de conduita profesionala contin abateri grave ;
l) se Incalca repetat obligatia de a Instiinta In scris asociatia profesionala reprezentativa, la a carei baza de date este arondat taximetristul In legatura cu Incetarea contractului individual de munca sau In legatura cu sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia ;
m) se Incalca repetat obligatia de a solicita taximetristilor dovada la care asociatie profesionala reprezentativa existenta este arondat acesta si de a solicita asociatiei respective cazierul de conduita profesionala, Inainte de a-l utiliza ;
n) nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele Incasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de Incheiere zilnica, de rapoartele memoriei fiscale sau de alte documente, dupa caz ;
o) persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia dea profesa, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau In cazurile prevazute de Legea nr.38/2003 modificata si completata ; p) persoana desemnata nu detine In evidenta cazierul de conduita profesionala pentru fiecare taximetrist utilizat.
(3) Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor sunt urmatoarele : a) Incalcarea repetata a obligatiilor pe care le are In relatiile cu clientii si cu autoritatile competente de control ;
b) Incalcarea repetata a obligatiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fara ca acesta sa fie Inregistrata de aparatul de taxat precum si a obligatiei de a emite si elibera bonul client ;
c) Incalcarea interdictiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fara, In actiuni cu caracter infractional sau antisocial ;
d) Incalcari repetate ale interdictiei de a realiza interventii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de Inregistrare In taximetru si memoria fiscala ai parametrilor prestatiei, In scopul cresterii sumei de Incasat sau a stergerii Inregistrarii In memoria fiscala ;
e) refuzul repetat nejustificat al executarii cursei la cererea expresa a clientului ;
f) Incalcarea repetata a obligatiei de a nu scoate din functiune aparatul de taxat In timpul executarii unei curse ;
g) utilizarea In timpul prestarii serviciului a altui aparat de taxat decat cel fiscalizat pe autoturismul respectiv ,
h) Incalcarea repetata a interdictiei de a executa serviciul de transport In regim de taxi In alte localitati, decat In conditiile prevazute de lege.
(4) Abaterile grave de la conduita profesionala a dispecerilor taxi sunt urmatoarele :
a) Incalcarea interdictiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicand proceduri discriminatorii transportatorilor autorizati deserviti ;
b) Incalcarea interdictiei de a deservi autovehicule fara ca acestea sa detina autorizatii taxi, sau detin autorizatii taxi care nu le apartin sau sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localitati ;
c) Incalcarea interdictiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste si practici destinate eliminarii sau distorsionarii concurentei ;
d) Incalcarea repetata a obligatiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii si asupra tarifelor practicate.
(5) Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si a anularii certificatului de atestarii a pregatirii profesionale sau a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii acestor abateri In urma controalelor sau a sesizarilor primite.
8.4. Alte prevederi
Art.67.- (1) Orice sesizare In legatura cu organizarea sau executarea serviciilor care fac obiectul prezentelor norme, realizata de catre client, asociatie profesionala reprezentativa sau alta persoana interesata, se dreseaza autoritatii administratiei publice locale sau filialei judetene a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz.
(2) In maximum 5 zile de la primirea sesizarii, autoritatea respectiva, dupa caz, trebuie sa realizeze urmatoarele :
sa analizeze si sa ia masurile care se impun, informand In scris In legatura cu acestea pe emitentul sesizarii ;
sa adreseze sesizarea uneia dintre autoritatile competente prevazute In lege la art.37 alin.(1) ;
autoritatea competenta, careia i s-a dresat sesizarea, este obligata sa analizeze, cu conditia audierii partilor, si sa ia masurile care se impun In termen de maxim 30 de zile, termen In care va informa emitentul sesizarii In legatura cu acestea.
Art.68 – Preschimbarea sau eliberarea autorizatiilor de transport, autorizatiilor taxi sau a oricaror copii conforme se va realiza de catre autoritatea de autorizare numai daca sunt Indeplinite prevederile prezentelor norme privind eliberarea acestora.
Art.69.- Orice modificare realizata asupra datelor autorizatiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat, atrage dupa sine si modificarea corespunzatoare adatelor respective din autorizatiile taxi sau din copiile conforme detinute de acesta In momentul modificarii

CAP.9 Prevederi finale si tranzitorii
Art.70.- (1) Toate autorizatiile de transport eliberate de autoritatea administratiei publice locale, respectiv a municipiului Bucuresti, care la 1 ianuarie 2007 erau valabile, precum si cele eliberate dupa 1 ianuarie 2007 pana la 06.08.2007, Isi prelungesc de drept valabilitatea pana la 31 decembrie 2007.
(2) – Daca pana la 31decembrie 2007 ,nu a fost licentiata autoritatea de autorizare, autorizatiile de transport vor fi prelungite dupa aceasta data cu cel mult 30 de zile dupa data licentierii autoritatii respective de catre ANRSC.
Art.71. – (1) Pana la licentierea de catre ANRSC a autoritatilor de autorizare, operatiunea de preschimbare a unor documente (autorizatii de transport, autorizatii taxi, s.a.) cu documentele de tip nou se va realiza provizoriu, acordandu-se gratuit pe documentele vechi o viza de conformitate de catre compartimentul din primarie care poate avea aceste atributii.
(2) Dupa Infiintarea si licentierea autoritatilor de autorizare, acestea vor prelua efectiv activitatea de preschimbare sau eliberare a documentelor, conform prevederilor legii si a normelor de aplicare In vigoare.Orice autorizatie de transport sau autorizatie taxi, preschimbata sau eliberata, dupa 06.08.2007, de catre altcineva decat autoritatea de autorizare licentiata de catre ANRSC este nula de drept.
(3) Preschimbarea documentelor respective nu se va realiza fara a verifica In prealabil daca vizarea de conformitate prevazuta la alin.(1) a fost realizata cu respectarea reglementarilor In vigoare, aplicandu-se operativ corecturile necesare, pentru remediere.
(4) Dupa licentierea autoritatilor de autorizare de catre ANRSC, dupa 1 ianuarie 2008, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate hotarI declansarea procedurii de atribuire a tuturor autorizatiilor taxi ramase dupa aceasta data disponibile, precum si Incheierea contractelor de atribuire In gestiune a executarii serviciilor, pentru toti transportatorii autorizati care detin autorizatii taxi si copii conforme valabile.
Art.72.- (1) In conditia In care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu poate asigura suficiente locuri de asteptare taxiuri pentru clienti, poate amenaja statii taxi, cu avizul Politiei Rutiere, In care clientii pot astepta sau pot opri, prin semnalizare cu mana sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate In miscare, In pozitia Liber.
(2) Statiile de asteptare clienti pentru taxiuri astfel Infiintate trebuie sa asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru Imbarcare sau debarcare clienti si sa fie semnalizate corespunzator si dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat In miscare prezenta clientului In statie.
(3) Se interzice oprirea si stationarea altor autovehicule altele dacat taxiurile in locurile de astepatre respective.
Art.73.- (1) Dupa finalizarea procedurii de licentiere a unei autoritati de autorizare de catre ANRSC, acesta va prelua imediat toate autorizatiile de transport, autorizatiile de taxi si autorizatiile de dispecerat taxi existente si le vor preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou.
(2) inainte de preschimbare autoritatile de autorizare licentiate vor verifica daca au fost respectate prevederile prezentelor norme cuprinse in art.45 si art.47, retinand si retragand acele documnte care dupa aceasta verificare rezulta ca au fost atribuite , eliberate, mentinute sau prelungite ca valabilitate cu incalcarea prevederilor respective.
(3) Functionarii autoritatii publice locale care in urma verificarilor de la alin.(2) se dovedesc ca sunt raspunzatori de incalcarea prevederilor art.45 din prezentele norme vor fi sanctionati de catre primari, conform prevederilor art. Viii alin.(3) din Legea nr.38/2003, modificata si completata
Art.74.- in regulamentele de organizare si executare a serviciilor de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere se pot introduce sanctiuni contraventionale sau administrative privind incalcarea unor prevederi ale regulamentului respectiv, altele decat prevederile sanctionate de lege.
Art.75 – in orice procedura de preschimbare sau eliberare a autprizatiilor taxi si a ecusoanelor se vor respecta prevederile art.21 alin.(5) din prezentele norme.